Văn bản pháp luật

Nghị 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

Nghị 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: 1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai. 2. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai....
Download

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về chính sách thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về chính sách thu tiền sử dụng đất

Ngày 15/05/2014, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về chính sách thu tiền sử dụng đất. có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và thay thế cho các Nghị định của Chính phủ số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.
Download

Tìm