Văn bản pháp luật

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực từ 01/7/2014 và thay thế: Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.
Download

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ký ngày 29/11/2013: Quốc hội ban hành Luật đất đai

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ký ngày 29/11/2013: Quốc hội ban hành Luật đất đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Download

Tìm