VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Thư Mời Dự Đại Hội Cổ Đông 2019

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 10-04-2019
452 lượt xem

 

CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Ông (Bà)          : Hồ Hữu Châu (chốt danh sách ngày 22/02/2019)

Số lượng cổ phần sở hữu : 134.050 Cổ phần (Đại diện phần vốn Donafoods)

Mã số cổ đông                 : DVC.076

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 •   Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 11/04/2019.
 •   Địa điểm: Tại phòng họp Nhà Khách 71
 •   Địa chỉ: Số 71, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung Đại hội:

 •   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 •   Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 •   Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 •   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).
 •   Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 •   Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2019.
 •   Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2019.
 •   Các vấn đề khác của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (có danh sách kèm theo). Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Mọi chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ: Bà Vũ Thị Hồng Lương, số điện thoại:

0918 991755; 0251 3941790.

Số điện thoại Công ty: 0251 3842538, 3941790.  Fax: 0251 3842537              Website:thamdinhgiadongnai.vn

(Khi tham dự, đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời và Chứng minh nhân dân).

                                                                                    Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2019

                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           Chủ tịch

 

                          Hồ Hữu Châu

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Ông Hồ Hữu Châu – Chủ tịch HĐQT – CMND: 272438392 do CA. Đồng Nai cấp ngày 20/10/2010.

2. Ông Trần Mạnh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT - CMND: 271578210 do CA. Đồng Nai cấp ngày 16/06/2005.

3. Ông Đặng Xuân Long – Thành viên HĐQT – CMND: 025142298 do CA. Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/07/2009.

Cổ đông nếu không tham dự có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo mẫu) về Công ty bằng thư hoặc Fax: 0251 3842537 trước ngày 08/04/2019.

 

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm