VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị - Phương pháp chi phí

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 12-11-2015
2,696 lượt xem

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ

1. Khái niệm
    Là phương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá.

2. Nguyên tắc áp dụng
    - Nguyên tắc thay thế;
    - Nguyên tắc đóng góp.

3. Các trường hợp áp dụng
    - Thẩm định giá cho các tài sản chuyên dùng.
    - Thẩm định giá cho mục đích bảo hiểm.
    - Máy móc, thiết bị máy móc thiết bị đặc biệt.
    - Thường được sử dụng như là phương pháp kiểm tra đối với các phương pháp thẩm định giá khác.

4. Cơ sở giá trị
    Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường (khi sử dụng phương pháp chi phí khấu hao).

5. Phương pháp xác định chi phí

    5.1. Chi phí tái tạo
        Là chi phí hiện hành phát sinh của việc chế tạo ra một máy móc thay thế giống hệt như máy móc mục tiêu cần thẩm định, bao gồm cả những điểm đã lỗi thời của máy móc mục tiêu đó.

    5.2 Chi phí thay thế
        Là chi phí hiện hành phát sinh của việc sản xuất ra một máy móc có giá trị sử dụng tương đương với máy móc mục tiêu cần thẩm định theo đúng những tiêu chuẩn, thiết kế và cấu tạo hiện hành.

6. Phân loại chi phí
    Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, chi phí sản xuất của doanh nghiệp có thể được phân ra làm nhiều loại khác nhau.

    6.1. Phân loại theo yếu tố chi phí sản xuất
        - Nguyên vật liệu chính mua ngoài.
        - Vật liệu phụ mua ngoài.
        - Nhiên liệu mua ngoài.
        - Năng lượng mua ngoài.
        - Tiền lương.
        - Các khoản trích nộp theo quy định của Nhà nước.
        - Khấu hao tài sản cố định.
        - Các chi phí khác bằng tiền.

    6.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục tính giá thành
        Theo các phân loại này thì chi phí sản xuất của doanh nhiệp gồm những khoản mục sau đây:
            - Nguyên vật liệu chính.
            - Vật liệu phụ.
            - Nhiên liệu.
            - Năng lượng.
            - Tiền lương công nhân sản xuất.
            - Bảo hiểm xã hội của công nhân sản xuất.
            - Chi phí sản xuất chung.
            - Các khoản thiệt hại trong sản xuất.
        Cộng tất cả các khoản mục trên là giá thành sản xuất sản phẩm hay dịch vụ.
            - Chi phí bán hàng (hay chi phí lưu thông):
                + Chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm.
                + Chi phí tiếp thị.
            - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

7. Các bước tiếp cận
    - Bước 1: Đánh giá toàn diện về tình trạng máy móc thiết bị cần thẩm định.
    - Bước 2: Ước tính các chi phí hiện tại để chế tạo máy móc thiết bji mới hoặc tương tự.
    - Bước 3: Ước tính tổng số tiền khấu hao tích lũy của máy móc thiết bị cần thẩm định (kể cả hao mòn vô hình).
    - Bước 4: Ước tính kết quả thẩm định giá bằng cách lấy tổng chi phí hiện tại để chế tạo trừ đi (-) khấu hao tích lũy.

8. Điều kiện yêu cầu và hạn chế của phương pháp chi phí

    8.1. Hạn chế của phương pháp chi phí
        - Việc ước tính chi phí chế tạo và khấu hao tích lũy khó thực hiện và tùy thuộc người thực hiện.
        - Là phương pháp kiểm tra đối với các phương pháp thẩm định giá khác.

    8.2. Điều kiện yêu cầu
        - Người thực hiện phải có đủ hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm;
        - Nắm được các vấn đề liên quan đến tuổi đời kinh tế, tuổi đời còn lại, hao mòn của máy móc, thiết bị (hao mòn hữu hình - hao mòn vật chất, hao mòn vô hình - hao mòn chức năng, hao mòn kinh tế,...)
        - Am hiểu về nguyên lý hoạt động, cách thức chế tạo, nguyên vật liệu, sản xuất, chế tạo ra máy móc thiết bị đó.

*Trích từ: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá của Cục quản lý giá - Bộ Tài chính

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm