VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 5)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 23-10-2014
3,616 lượt xem

PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (PHẦN 5)

2. Các phương pháp thẩm định giá

Theo quy định pháp luật tại Việt Nam, các phương pháp thẩm định giá bao gồm:

    2.1. Phương pháp so sánh

    Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá hoặc gần với thời điểm thẩm định giá để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

    Phương pháp so sánh chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản có giao dịch, mua, bán phổ biến trên thị trường.

    2.2. Phương pháp chi phí

    Phương pháp chi phí là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

    Phương pháp chi phí chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá các tài sản chuyên dùng, ít hoặc không có mua, bán phổ biến trên thị trường; tài sản đã qua sử dụng; tài sản không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp so sánh.

    2.3. Phương pháp thu nhập

    Phương pháp thu nhập (hay còn gọi là phương pháp đầu tư) là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản cần thẩm định giá thành giá trị vốn hiện tại của tài sản (quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hóa thu nhập) để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.
   

    Phương pháp thu nhập củ yếu được áp dụng trong thẩm định giá tài sản đầu tư (bất động sản, động sản, doanh nghiệp, tài chính) mà tài sản đó có khả năng tạo ra thu nhập trong tương lại và đã xác định tỷ lệ vốn hóa thu nhập.

    2.4. Phương pháp thặng dư

    Phương pháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá mà giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá được xác định gí trị vốn hiện có trên cơ sở ước tính bằng cách lấy giá trị ước tính của sự phát triển giả định của tài sản trừ đi tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra sự phát triển đó.

    Phương pháp thặng dư chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá bất động sản có tiềm năng phát triển.

    2.5. Phương pháp lợi nhuận

    Phương pháp lợi nhuận là phương pháp thẩm định giá dựa trên khả năng sinh lợi của việc sử dụng tài sản để ước tính giá trị thị trường của tài sản thẩm định giá.

    Phương pháp lợi nhuận chủ yếu được áp dụng trong thẩm định các tài sản mà việc so sánh với những tài sản tương tự gặp khó khăn do giá trị của tài sản chủ yếu phụ thuốc vào khả năng sinh lời của tài sản như khách sạn, nhà hàng, rạp chiếu bóng…

    2.6. Các phương pháp thẩm định giá theo thông lệ quốc tế khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi áp dụng.

    Nội dung cụ thể các phương pháp thẩm định giá thực hiện theo quy định tại tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

    * Lựa chọn phương pháp thẩm định giá:

    Căn cứ vào mụch đích thẩm định giá; tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá; điều kiện, tính chất thông tin thị trường mà thẩm định viên về giá lựa chọn phương pháp thẩm định giá phù hợp nhất trong các phương pháp thẩm định giá nêu trên để áp dụng và có thể kết hợp các phương pháp thẩm định giá khác để kiểm tra, so sánh, đối chiếu lại mức giá ươc tính để quyết định mức giá cụ thể.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm