VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 4)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 15-10-2014
4,536 lượt xem

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

    Với tư cách tổ chức quyền lực chính trị công, Nhà nước phải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá, thông qua pháp luật, Nhà nước quy định: nội dung quản lý nhà nước về thẩm định giá, thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá.

    1. Nội dung quản lý nhà nước về thẩm định giá:

    - Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá.

    - Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam.

    - Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

    - Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về thẩm định giá.

    2. Thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá

    - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thẩm định giá.

    - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá có nhiệm vụ:

        + Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá;

        + Ban hành và tổ chức thự hiện Quy chế đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá.

        + Quản lý thống nhất danh sách thẩm định viên về giá và danh sách doanh nghiệp thẩm định giá hành nghề thẩm định giá trong cả nước.

        + Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thẩm định giá

        + Kiểm tra, thanh tra và xử lý tranh chấp, vi phạm hành chính về thẩm định giá, thẩm định viên về giá của các doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức có tài sản của nhà nước phải thẩm định giá và các quy định của pháp luật có liên quan đến thẩm định giá.

    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cỏa trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá.

    - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm định giá tại địa phương.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm