VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 2)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 14-10-2014
4,393 lượt xem

SỞ HỮU, QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

1. Khái niệm về sở hữu và quyền sở hữu tài sản

    Sở hữu là quan hệ giữa người với người (quan hệ xã hội) đối với tài sản, trong đó chỉ rõ  tài sản, tư liệu sản xuất và thành quả lao động thuộc về ai.

    Quyền sở hữu là quền của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản, xuất hiện trên cơ sở của các quy phạm pháp luật.

   Nội dung quyền sở hữu bao gồm:

    - Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản.

    - Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

    - Quyền định đoạt là quyền chuyển gia quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.

    Khi thẩm định giá tài sản, cần phải xác định người có tài sản có quyền sở hữu tài sản hay chỉ có phần quyền trong các quyền sở hữu. Chẳng hạn, ở Việt Nam đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất. Do vậy, Nhà nước có và thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu khi định giá hoặc yêu cầu thẩm định giá đối với đất …

2. Quyền tài sản

    Quyền tài sản cớ thể hiếu là cách ứng xử của con người đối với nhau liên quan đến tài sản. pháp luật quy định mới quan hệ giữa con người đối với nhau đối với tài sản. Pháp luật quy định mới quan hệ giữa con người với nhau đối với tài sản, chứ không quy định quan hệ giữa con người đối với tài sản. Trong quyền tài sản bao giờ cũng có hàm ý tập trung quyền kiểm soát cho người này và giới hạn hoặc loại trừ quyền đó đối với người khác.

    Theo pháp luật Việt Nam, quyền tài sản được hiểu là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.

    Chủ sở hữu tài sản thì có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình theo thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản đó hoặc theo quy định của pháp luật.

    Thẩm định giá quyền tài sản là hoạt động phức tạp, cần dựa trên những cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học nhất định, Khi thẩm định giá quyền sử dụng dất cần dựa trên các quy định của Luật đất đai và các quy định khác liên quan. Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ cần dựa trên các quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Bộ luật Dân sự…

    Trong kinh tế thị trường, khi thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ cần xác định rõ nội dung của quyền sở hữu trí tuệ.

    Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

    Nói tóm lại, khi thẩm định giá một tài sản, trước hết, cần xác định tài sản này thuộc quyền sở hữu của ai? Một tổ chức, cá nhân nhất định có quyền sở hữu hay có quyền tài sản nhất định đối với tài sản đó.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm