Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh

Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh
Ngày đăng: 24-10-2014
3,084 lượt xem

NGUYÊN LÝ CĂN BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

    Thẩm định giá là một nghệ thuật hay một khoa học về ước tính giá trị của tài sản (quyền tài sản) phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định theo những tiêu chuẩn được công nhận như những thông lệ quốc tế hoặc quốc gia.

Đối tượng thẩm định giá

    Theo Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, phạm vi thẩm định giá ngày càng trở nên rộng hơn, thuật ngữ thẩm định giá quyền tài sản vượt qua những hạn chế của thuật ngữ thẩm định giá tài sản, thuật ngữ thẩm định giá đầu tiên được sử dụng cho báo cáo tài chính.

Quyền tài sản

    Quyền tài sản là một khái niệm pháp lý bao hành tất cả quyền, quyền lợi và lợi ích liên quan đến quyền sở hữu tài sản đó bao gồm cả quyền sở hữu cá nhân, nghĩ là người chủ sở hữu được hưởng một hay nhiều lợi ích của những gì mình sở hữu.

    Theo Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế trong hoạt đồng thẩm định giá quốc tế ngày nay người ta công nhận và phân biệt các đối tượng thẩm định giá sau:

1. Quyền tài sản bất động sản

    Bao gồm tất cả quyền, quyền lợi, lợi ích liên quan đến quyền sở hữu bất động sản. Một hay nhiều lợi ích trong quyền bất động sản thông thường được biểu hiện dưới hình thức quyền sở hữu được phân biệt với bất động sản về mặt vật chất. Quyền tài sản bất động sản là một khái niệm phi vật chất.

    Quyền tài sản bất động sản là một quyền lợi trong bất động sản. Quyền lợi này thường được ghi trong một văn bản chính thức như một chứng thư hay hợp đồng. Do vậy, quyền tài sản bất động sản là một khái nhiệm pháp lý tách biệt với bất động sản, thể hiện về mặt vật chất của tài sản. Quyền tài sản bất động sản bao gồm các quyền, các khoản lợi ích, lợi tức liên quan đến quyền sở hữu của bất động sản. Ngược lại, bất động sản bao gồm bản thân đất đai, tất cả các loại sản vật tự nhiên có trên đất và các tài sản gắn liền với đất như nhà cửa và các công trình trên đất.

2. Quyền tài sản động sản

    Quyền tài sản động sản đề cập đến quyền sở hữu của những tài sản, lợi ích khác với bất động sản. Những tài sản đó có thể là tài sản hữu hình như các động sản, hay vô hình như khoản nợ hay bằng sáng chế. Động sản hữu hình tiêu biểu cho những tài sản không thường xuyên gắn hay cố định với bất động sản và có đặc tính có thể di chuyển được.

    Quyền tài sản động sản bao gồm những lợi ích:

    - Những tài sản hữu hình có thể nhận biết, di chuyển được và được xem là thông dụng cho cá nhân như đồ vật sưu tập, trang trí hay vật dụng.

    - Những tài sản không cố định được người thuê lắp đặt vào bất động sản và sử dụng trong kinh doanh. Tài sản đầu tư hay tài sản cho thuê gắn với công trình xây dựng thêm trên đất được người thuê lắp đặt và trả tiền để đáp ứng nhu cầu của mình.

    - Nhà xưởng, máy móc và thiết bị.

    - Vốn lưu động và chứng khoán hay tài sản hiện hành là tổng tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn.

    - Tài sản vô hình như quyền thu lợi từ một ý tưởng, quyền sở hữu trí tuệ.

    Thẩm định giá động sản có thể chỉ là một bộ phận trong tổng thể công việc thẩm định giá một tài sản. Động sản có thể được đánh giá theo giá trị thị trường, giá trị thu hồi hay giá thanh lý.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm