Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niêm 2019

Cơ sở giá trị của thẩm định giá - Giá trị phi thị trường (tiếp theo)

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niêm 2019
Ngày đăng: 03-11-2014
3,386 lượt xem

CƠ SỞ GIÁ TRỊ CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ

II. Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá (tiếp theo)

2.5. Giá trị thanh lý

* Khái niệm: Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý ước tính.

* Đặc điểm: Giá trị thanh lý phản ánh giá trị còn lại của một tài sản (trừ đất đai) khi tài sản đó đã hết hạn sử dụng và được bán thanh lý.

Tài sản vẫn có thể được sửa chữa, hoặc hoán cải cho mục đích sử dụng mới hoặc có thể cung cấp những bộ phận linh kiện rời cho những tài sản khác còn hoạt động.

2.6. Giá trị tài sản bắt buộc phải bán

Là tổng số tiền thu về từ bán tài sản trong điều kiện thời gian giao dịch để bán tài sản quá ngắn so với thời gian bình thường cần có để thực hiện giao dịch mua bán theo giá trị thị trường, người bán chưa sẵn sàng bán hoặc bán không tự nguyên, bị cưỡng ép.

2.7. Giá trị đặc biệt

* Khái niệm: Giá trị đặc biệt là giá trị vượt cao hơn giá trị thị trường hình thành do sự kết hợp (liên kết) về mặt vật chất, chức năng hoặc kinh tế của một tài sả với các tài sản khác.

* Đặc điểm: Giá trị đặc biệt của một tài sản được hình thành do vị trí, tính chất đặc biệt của tài sản, hoặc từ một tình huống đặc biệt trên thị trường, hoặc từ một sự trả giá vượt quá giá trị thị trường của một khách hàng muốn mua tài sản đó với bất cứ giá nào để có được tính hữu dụng của tài sản.

2.8. Giá trị đầu tư

* Khái niệm: Giá trị đầu tư là giá trị của một tài sản đối với một hoặc một nhóm đầu tư nào đó theo những mục tiêu đầu tư đã xác định.

* Đặc điểm:

- Giá trị đầu tư là khái niệm mang tính chủ quan liên quan đến những tài sản cụ thể đối với một nhà đầu tư riêng biệt, một nhóm các nhà đầu tư hoặc một tổ chức với những mục tiêu hoặc tiêu chí đầu tư xác định.

- Giá trị đầu tư của một tài sản có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị truwofng của tài sản đó. Tuy nhiên giá trị thị trường có thể phản ánh nhiều đánh giá riêng biệt về giá trị đầu tư vào một tài sản cụ thể.

2.9. Giá trị bảo hiểm

Giá trị bảo hiểm là giá trị của tài sản được quy định trong hợp đồng hoặc điều khoản bảo hiểm

2.10. Giá trị để tính thuế

Giá trị để tính thuế là giá trị dựa trên các quy định của luật pháp liên quan đến việc đánh giá giá trị tài sản để tính khoản thuế phải nộp.

2.11. Giá trị thế chấp

Giá trị thế chấp của tài sản để cho vay được thẩm định viên ước tính sau khi thực hiện việc đánh giá một các thận trọng về khả năng thị trường tương lai của tài sản bằng cách phân tích những khí cạnh có thể chứng minh được trong dài hạn ở điều kiện thị trường bình thường hay thị trường khu vực, việc sử dụng hiện tại của tài sản và việc sử dụng thay thế thích hợp của tài sản. Những suy đoán có thể đưa vào đánh giá của tài sản thế chấp để cho vay. Giá trị thế chấp để cho vay được ghi thành văn bản một cách rõ ràng và minh bạch.

Giá trị thế chấp của tài sản để cho vay là giá trị có tính đến yếu tố rủi ro nên thấp hơn giá trị thị trường vào thời điểm thẩm định giá.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm