Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niêm 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh
Ngày đăng: 10-04-2019
116 lượt xem

CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                      Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc   

                                                                                                    Biên Hoà, ngày 11 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI

 

Stt

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

1

7h30 – 8h00

Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông

 

 

 

- Tiếp đón khách mời, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ C.ty.

Ban tổ chức

 

2

8h00 – 8h15

Khai mạc Đại hội

 

 

 

- Chào cờ, Quốc ca.

- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu tham dự

Ban tổ chức

 

 
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội – Biểu quyết

 

 

 

- Thông qua nội dung, chương trình họp của Đại hội – Biểu quyết.

Chủ toạ

3

8h15 – 09h45

Đọc và thảo luận các báo cáo

 

 

 

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, đánh giá công tác SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.

Đoàn CT

 

 

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đoàn CT

 

 

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Ban KS

 

 

- Trình Đại hội các vấn đề cần thông qua:

+ Tờ trình về phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2019.

+ Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

- Thảo luận các báo cáo.

Chủ toạ

 

 

 

Đại hội

4

09h45 – 10h00

Giải lao 15 phút

 

5

10h00 – 11h00

- Tiếp tục thảo luận các báo cáo

- Giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- Biểu quyết các vấn đề:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT và phương án chia lợi nhuận năm 2018

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2019.

+ Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

Đại hội

Chủ tọa

Chủ toạ

 

6

11h00 – 11h15

- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết.

Ban thư ký

7

11h15 – 11h30

Bế mạc

 

 

 

- Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo Công ty

HĐQT

 

 

- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

 

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm