VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (phần 2)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 13-11-2014
5,692 lượt xem

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (TIẾP THEO)

4. Cấu trúc của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    Cấu trúc của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phiên bản năm 2005 bao gồm:

- Phần tổng quát
- Quy tắc hành nghệ
- Các loại quyền tài sản
- Những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế: 3 tiêu chuẩn
- Các ứng dụng: 2 ứng dụng
- Các hướng dẫn
- Bạch thư
- Từ điển thuật ngữ

    4.1. Phần tổng quát

    Bao gồm:

        a/ Phần giới thiệu

    Trình bày tổng quan về lịch sử tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, công việc của Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, nội dung tổng quát của tiêu chuẩn. Giải thích cấu trúc của tiêu chuẩn và khả năng áp dụng.

        b/ Những nguyên tắ và khái niệm về thẩm định giá

    Phần này trình bày đầy đủ toàn bộ kiến thức cấu thành phương pháp thẩm định giá và thực hành trong phạm vi những tiêu chuẩn này. Để nâng cao hiểu biết chuyên ngành và để làm giảm bớt khó khăn phát sinh do hàng rào ngôn ngữ, mục đích của phần này là cung cấp các giải thích trên căn bản luật pháp, kinh tế học với khai niệm khung mà tiêu chuẩn là nguyên tắc thẩm định giá căn cứ vào. Nắm vững các khái niệm và nguyên tắc này quyết định đến việc am hiểu về thẩm định giá và việc áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế. Nó bao gồm các khái niệm về đất đai, tài ản, giá cả, chi phí, thị trường và giá trị, giá trị thị trường, nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất, tính hữu dụng, các phương pháp thẩm định giá.

    4.2. Quy tắc hành nghề

    Đề cập đến yêu cầu đạo đức và năng lực hành nghề trong khi thực hành thẩm định giá. Quy tắc đạo đức phục vụ lợi ích chung, duy trì sự tin cậy của các định chế tài chính đối với công việc của thẩm định viên giá. Nó đảm bảo kết quả thẩm định giá đáng tin cậy, nhất quán và khách quan.

    4.3. Các loại quyền tài sản

Phần này đưa ra các định nghĩa về 4 loại quyền tài sản cơ bản:

a/ Quyền tài sản bất động sản
b/ Quyền tài sản động sản
c/ Doanh nghiệp
d/ Lợi ích tài chính

    4.4. Những tiêu chuẩn thẩm định giá

        Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phiên bản 2005 thì có 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thẩm định giá 1 và 2 đề cập đến khía cạnh giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Tiêu chuẩn thẩm định giá 3 đặt ra các yêu cầu cho báo cáo thẩm định giá.

        Trong hệ thống các tiêu chuẩn, ứng dụng và hướng dẫn của tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, phần tiêu chuẩn được xem là căn bản và thường xuyên nhất.

        Những tiêu chuẩn này là khung sườn cho các ứng dụng và hướng dẫn tất cả các hoạt động thẩm định giá hướng dẫn.

        Tất cả các hoạt động thẩm định giá có thể xếp vào 2 loại: dựa trên giá trị thị trường hoặc dựa trên giá trị phi thị trường. Sau khi hoàn thành công việc thẩm định giá, thẩm định viên giá phải giải thích rõ ràng kết quả và trình bày làm thế nào đạt được kết quả này.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm