Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P1)
  • 09-03-2015
  • 6,607 lượt xem

Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P1)

Đối tượng của việc thẩm định giá máy, thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị phụ trợ để chế biến hoặc sản xuất

Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P2)
  • 02-11-2015
  • 3,720 lượt xem

Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P2)

Giá trị thị trường là giá trị thực ước tính của một tài sản phải trao đổi vào ngày thẩm định giá giữa người mua tự nguyện và người bán tự nguyện trong một giao dịch bình thường sau khi đã tiếp thị đúng cách. Ở nơi ấy các bên đã hành đồng thận trọng, am tường và không bị ép buộc.

Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P3)
  • 05-11-2015
  • 3,863 lượt xem

Tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị (P3)

Quy trình thẩm định giá là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được.

Tìm