Dịch vụ

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

tham-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-2

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu của hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng như tái cơ cấu nền kinh tế đang được đẩy mạnh, nhiều chuyên gia nhận định, hoạt động M&A sẽ thực sự bùng nổ ở nước ta trong thời gian tới.
Hàng năm, Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính thông báo.

A. CÁC ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước
- Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa
- Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
- Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…

B. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH
- Chứng minh năng lực tài chính
- Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
- Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn

 

Tìm